Είστε στο βήμα:
Καλώς ήρθατε!
Δημιουργήστε αφίσα για τα έργα σας σε 4 γρήγορα και εύκολα βήματα!
Η παρούσα εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Συνοχής) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»

01. Επιλέξτε ταμείο χρηματοδότησης

02. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

03. Ελέγξτε αν τα δεδομένα που καταχωρήσατε είναι σωστά

Προεπισκόπηση
Ταμείο χρηματοδότησης :

Tα στοιχεία σας
Φορέας Υλοποίησης:
Τύπος Έργου:
Τίτλος Έργου:

04. Η αφίσα σας ολοκληρώθηκε